ஜன்னல் மற்றும் திரை சுவர் செயலாக்க இயந்திரங்கள்

20 வருட உற்பத்தி அனுபவம்
உண்மை சாவி

அலுமினிய ஜன்னல்கள் மற்றும் கதவுகள் செயலாக்க இயந்திரம்