ஜன்னல் மற்றும் திரை சுவர் செயலாக்க இயந்திரங்கள்

20 வருட உற்பத்தி அனுபவம்
உற்பத்தி

அலுமினிய ஃபார்ம்வொர்க் பஃபிங்&லேக்வெரிங்& உலர்த்தும் இயந்திரம்